Archiv rubriky: Citov

ze života citovské farnosti

Citovský zpravodaj: Ohlédnutí za velkou opravou

Kronika citovské farnosti si zapíše rok 2016 jako čas úspěšné realizace výměny střešní krytiny na kostele sv. Jiří. Nabízíme vám alespoň malé ohlédnutí za touto stavební akcí, která představuje dlouhodobý vklad do rozvoje naší obce. Plány na opravu poškozené střechy kostela byly zpracovány na přelomu let 2012-13, ale teprve koncem roku 2015 bylo možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Tím se stala olomoucká firma Roofs.cz Group, a.s. Původní cena zakázky byla v průběhu realizace díla rozumně povýšena o některé vícepráce spočívající především ve vyklizení půdního prostoru kostela. Z doby přestavby chrámu se tam ukrývalo více než 30 tun suti. Po celou dobu letních prázdnin jste mohli pozorovat dělníky na lešení, kteří postupně vyměňovali zničené části dřevěných konstrukcí a na vyspravené bednění kladli novou krytinu německého původu jménem Dacora. V souladu s projektem – kvůli blízkosti zámku schváleným i ze strany památkového úřadu – bylo kolem věže rozšířeno původní měděné oplechování jako ochrana proti ničení střechy padajícím sněhem. Celkový vzhled kostela vylepšila také důkladná oprava vnější obvodové římsy v režii pana Vojtěcha Paláska z Citova.

Konečné náklady spojené s realizací opravy – včetně ceny římsy, stavebního dozoru a některých administrativních prací – činí 1,451.242,- Kč. Na krytí výdajů se v největší míře podílí Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím dotace z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova ve výši 700.000,- Kč. Zbývající prostředky shromáždila farnost pomocí kostelních sbírek, finančních darů Obecního úřadu v Citově (300.000,- Kč) a Císařově (100.000,- Kč) i motivačního příspěvku od Arcibiskupství olomouckého (100.000,- Kč plus bezúročná půjčka 300.000,- Kč). Všem našim sponzorům – drobným i velkým – ze srdce děkujeme a ještě jednou jim vyprošujeme Boží požehnání. Slavnostní mše svatá na poděkování za zdárné dokončení opravy střechy se konala v radostné atmosféře za hojné účasti občanů i představitelů samosprávy v neděli 25. září. Tomuto dni předcházela brigáda spojená s úklidem uvnitř i kolem kostela. Byla přitom zaseta nová tráva po výkopových pracích, které si vyžádalo řádné uzemnění hromosvodu. Děkujeme za pomoc. V rámci rozpočtu činila kapitola věnovaná hromosvodnému vedení částku 116.392,- Kč. Těší nás vědomí, že se investice do posílení ochrany kostela proti zásahu bleskem pozitivně odrazí i na bezpečí lidí žijící v jeho blízkosti. V neposlední řadě zůstane opravená střecha trvalou památkou na desetileté působení otce Pavla Šíry, dosavadního faráře, který byl v létě poslán z Citova na nové působiště do Brodku u Prostějova. Snad se s ním u nás ještě někdy uvidíme.

P. Tomáš Klíč