Brodecký zpravodaj: Světlo svítí v temnotě

Vážení čtenáři,

dovolte, abych vám na prahu vánoční doby připomněl pozoruhodnou osobnost českého dramaturga, spisovatele, překladatele a básníka, pana Václava Renče. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje řadu knih, včetně pohádek pro děti. V neposlední řadě k němu patří i několik úspěšných divadelních her. Že by snad inspirace pro náš skvělý ochotnický soubor? Nejznámější z Renčových prací je bezesporu básnická sbírka Popelka nazaretská, která svou krásnou veršovanou formou vypráví biblickou zvěst o tom, že Bůh neponechává provinilého člověka jeho smutnému osudu, ale v Ježíši Kristu přišel na svět, aby všem, kdo ho budou chtít slyšet, otevřel cestu k záchraně. Křesťanské svátky, které se chystáme slavit, se bezprostředně dotýkají právě těchto událostí a s nimi spojené velkorysé Boží nabídky.

Popelka nazaretská byla svého času hojně přepisovaným samizdatem. Ve školních osnovách se o ní neučilo. Nejen, že pro svou duchovní jasnost a hloubku nemohla být vydána v žádném tehdejším oficiálním nakladatelství, ale sám její autor – považte – ji složil ve vězeňské cele! Václav Renč byl v padesátých letech zbaven svobody po vykonstruovaném a nespravedlivém procesu namířeném proti významným katolíkům. Jeho duch však zůstal nezlomený, a to především díky hluboké víře. Když byla r. 1960 vyhlášena amnestie, při níž se mnoho politických vězňů dostalo na svobodu, sehrálo prý vedení leopoldovské věznice s Renčem ošklivou komedii. Několik dní ho připravovali na propuštění, aby mu pak v poslední chvíli řekli, že jeho se to netýká, protože dosud nebyl dostatečně převychován! A to měl doma nejen ženu, ale také syna Ivana, kterého neviděl po celou dobu jeho dospívání. Nadčasový text Popelky nazaretské o čistotě vyvolené Panny, o zlobě hříchu a Boží režii, jež nad zlem vítězí, získává díky dramatickému pozadí svého vzniku mimořádnou naléhavost. Může nás vyburcovat z vnitřního spánku, ve kterém za světla reklam na nejrůznější zboží nejednou prožíváme i svatou a tichou noc vánoční.

Uvězněný básník u sebe neměl ani papír a tužku, takže nám celé dílo uchoval jen díky paměti své a svých spoluvězňů. Umělecké zpracování celého textu přitom dnes zabírá na CD asi hodinu. Pokud budete mít možnost si Popelku nazaretskou ve volné chvíli přečíst, půjčit či poslechnout, vřele vám to doporučuji. Lze si jen přát, abychom také my a naše děti radostné vánoční poselství uchovávali ve svém srdci a čerpali z něho sílu uprostřed těžkostí naší doby. Všem vám v Broku i vašim blízkým přeji požehnané svátky narození Krista – nenahraditelné svátky lásky a pokoje.

P. Tomáš Klíč