Cyklovýlet do Kelče

Po loňské úspěšné premiéře zveme také letos mladé lidi z našeho okolí na společný několikadenní výlet na kole.

 
 

Termín akce
od neděle 6.5. (15:30)
do úterý 8.5. 

Celková délka trasy: 109 km

Trasa neděle (6.5.) odpoledne
Brodek u Přerova – Kozlovice – Pavlovice u Přerova (22,3 km)

Na hřišti v Kozlovicích se cca v 18 hodin zastavíme na večeři.
Předtím se zúčastníme obřadu požehnání domu spřátelené rodiny.
Po příjezdu a ubytování v Pavlovicích:
večerní modlitba v místním kostele

Trasa pondělí (7.5.) dopoledne
Pavlovice u Přerova – Kelč (25,8 km)

Farní guláš na oběd (Kelč)
Ubytování ve farních prostorách

Trasa pondělí (7.5.) odpoledne
pěší pouť do kaple v obci Zámrsky (celkem 7,8 km)

Mše svatá v kapli (Zámrsky)
Prohlídka moderních obrazů paní Vladimíry Mikle (SK)
Večer společný táborák s místními ministranty (Kelč)

Trasa úterý (8.5.) dopoledne
Kelč – Maleník – hrad Helfštýn – Týn nad Bečvou (24,9 km)

Vrcholová prémie (Maleník 479 m.n.m.)
Zastávka pod hradem (Helfštýn)
Oběd v restauraci (Týn nad Bečvou)

Trasa úterý (8.5.) odpoledne
Týn nad Bečvou – Brodek u Přerova (28,3 km)

Mapa celého výletu

Zájemci o účast se hlásí formou sms
na mobilní číslo otce Tomáše.

Minimální věk: 12 let

Finance
Veškeré náklady na ubytování a stravu během cyklovýletu budou hrazeny z Fondu pro děti a mládež našich farností. Dobrovolný příspěvek účastníka bude možné vložit do košíčku při sbírce během mše svaté v Zámrskách. Děkujeme řidičům doprovodných vozidel, kteří se zříkají nároku na úhradu nákladů spojených s cestou.   

ZOBRAZIT FOTOGALERII

Jak přetrvat pronásledování?

Blíží se 6. neděle velikonoční (6.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.

Dítě se modlí v Iráku

Organizace monitorující pronásledování, se shodují, že křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Náboženská svoboda je porušována ve více než stovce zemí světa a situace se celkově spíše zhoršuje. Komunistický útlak věřících se přenesl i do 21. století. Ve více než miliardové Číně jsou podle pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Komunisté pronásledují křesťany také ve Vietnamu, či na Kubě, ale opravdu zle je v Severní Koreji, kde mučednická smrt hrozí všem křesťanům. Ačkoliv ze zemí vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy, je celosvětově hlavní příčinou útlaku náboženský fundamentalismus. Zdrojem pronásledování není ale jen islám. Počet útoků na křesťany roste také v hinduistické Indii a budhistické Barmě nebo na Srí Lance. Tam bylo za posledních pět let zaznamenáno 395 útoků, často ze strany budhistických mnichů.

Formy pronásledování se pohybují od nenásilné právní diskriminace a sociálních nevýhod až k přímému násilí a terorismu.  S rostoucím  sektářským terorismem se setkáváme zejména v pásmu muslimské většiny,  která se táhne od severní Nigérie na západě, přes islámskou středovýchodní oblast až po Indonésii na východě. Organizace jako Boko Haram, Aš Šabáb, Al Kaida, An Nusra, Hamas, IS, Tálibán, Abú Sajjáf, a mnoho dalších, spáchaly od září 2001 desítky tisíc útoků. Nekonečnou  řadu  útoků odsuzují i vrcholní představitelé islámu. Ti ale zároveň prosazují zákony, které vycházejí z islámského práva šaría. Kromě trestání odpadlictví od islámu je to např. zákaz evangelizace. Té evangelizace, která je esencí existence církve Kristovy.   Svobodu slova napříč celým islámským světem blokuje i zákaz „rouhání“. Jde o účinný nástroj k potírání jakékoliv kritiky islámu a je namířen především proti umírněným  muslimům a příslušníkům náboženských menšin. 

Zvláště tragická je pak situace křesťanů v zemích Blízkého a Středního východu. Destabilizace regionu po americké invazi do Iráku a s příchodem Arabského jara přinesla vzestup vlivu radikálních džihádistických skupin a rozpoutání občanských a náboženských válek. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým křesťanským církvím  hrozí zánik.

Je až zarážející, jak „hlasitě“ mlčí o globálním útlaku křesťanů nejen politici a média, ale často také představitelé západních církví.  Církve investovaly mnoho energie do mezináboženského dialogu a bojí se ho narušit např. kritikou islámské nadřazenosti  a poukázáním na islámský útlak křesťanů. Je za tím pochopitelná snaha dál nezhoršovat situaci křesťanů. Vidíme ale, že se tento přístup neosvědčil – křesťané jsou ve stále větším nebezpečí a navíc jejich situace zůstává světové veřejnosti utajena. Také snaha domluvit se za cenu ústupků s vůdci komunistických režimů nepřinesla v minulosti mnoho dobrého.

Pro  křesťany je tu ale zvláštní povinnost vyplývající z evangelia. Křesťan je křtem začleněn do těla Kristova a „Trpí – li jedná část, trpí s ní části všechny“ ( 1. Kor 12:26). V praktické rovině dochází k tomu, že křesťané jsou často jediní, kdo mohou pomoci. A když je někdo v pozici jediného, kdo může pomoci, pak musí….

S novou formou měkkého „soft“ pronásledování křesťanů se setkáváme také na Západě. Papež Jan Pavel II. ve svých dokumentech často hovořil o kultuře smrti. V encyklice Evangelium vitae varuje Jan Pavel II. před zvrácením demokracie v určitou formu totality. Stát, který se odvažuje rozhodovat o životě slabých a bezbranných, ve spektru od dítěte dosud nenarozeného až po starce, není už „společným domem“, ale tyranií. Křesťané, kteří hájí život proti kultuře smrti jsou pak obviňováni, že porušují  pseudo lidská práva (na potrat, eutanázii, sňatek homosexuálů) a otvírá se tak cesta k jejich perzekuci.

Náboženská svoboda je jednou ze základních lidských svobod a její hájení  je nezbytné pro zachování lidské důstojnosti. Tam, kde svoboda svědomí není dodržována, dochází k erozi ostatních svobod.

Kardinál Robert Sarah nás vybízí k modlitbám: „Jak přetrvat pronásledování? Díky modlitbě. Kristus nám říká: beze mne nemůžete činit nic. Buďte lidmi modlitby! Choďte do kostela, modlete se doma, proste o Boží sílu, scházejte se, buďte nezlomní ve víře. Spojujte se a braňte svoji víru“

Přidejme se tedy alespoň o 6. neděli velikonoční!

Monika Kahancová
výkonná ředitelka  CSI ČS


Křesťanská mezinárodní solidarita ČS z.s.
Husovo nám. 1236
549 01 Nové Město nad Metují

http://cr.csi-int.org/
csi@csi-cr.cz
tel.:737 852 903

Odešla paní Marcela Misionová (1947)

Z pozemského života
odešla vstříc svému Pánu

paní Marcela Misionová

rodačka z Citova

Civilní pohřeb se koná v obřadní síni městského hřbitova v Přerově ve čtvrtek 3.5. 2018 ve 12:00 hodin.

Mše svatá za věčnou spásu její duše bude sloužena
v kostele sv. Jiří v Citově v neděli 27.5. v 10:45. 

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Otevřený dopis národnímu divadlu Brno

Vážení, obracíme se na Vás jakožto na pořadatele festivalu Divadelní svět Brno, v rámci nějž má být uvedena divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“.

Tato divadelní hra svým obsahem – Ježíš sestupující z kříže znásilní muslimku – zcela vybočuje z ústavního práva svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Omezení svobody projevu je uvedeno přímo v čl. 17 odst. 4 LZPS, kde jsou uvedeny limity svobody projevu. Hranicemi svobody projevu se opakovaně zabýval i Ústavní soud, a to např. v nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 359/96 ze dne 10.07.1997, kde bylo judikováno, že „vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany„. Obdobný způsobem se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva.
 
Otec Tomáš připojil svůj podpis k petici dne 17.4.2018 s následujícím odůvodněním: 

Podepisuji, protože nelze ani vypovědět, jak hluboce se mě dotýká tato nehorázná urážka dobrých mravů ze strany rádoby kulturní instituce v ČR. Je pro mě těžké si představit vzdělané dramaturgy s tak nízkým potenciálem respektu vůči náboženství. Děkuji iniciátorům petice a na základě veřejně dostupných informací plně podporuji zamýšlenou žalobu na Národní divadlo Brno. Domnívám se, že skutková podstata trestného činu již byla naplněna, takže s obranou spravedlnosti není třeba čekat na květen.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova