Archiv pro rubriku: Slovo faráře

Pane, buď naší jistotou uprostřed bouře

Dobrý Ježíši, dnes u nás prožíváme něco velmi vzácného. Věřící ženy, muži a děti přicházejí jeden po druhém se zahalenou tváří mlčky do kostela, aby se ti ve třech obcích současně – večer i v noci – klaněli v tajemství tvé eucharistické Přítomnosti.

24 hodin pro Pána

Všichni máme za sebou velmi náročný týden plný zpráv o nebezpečném viru, který v krátké době zamořil půlku světa, pronikl i za hranice naší země a vynutil si v ní vyhlášení nouzového stavu. Spustili jsme poplach a na příkaz vlády radikálně omezili přímé kontakty s druhými lidmi. Od jihu k nám totiž přichází stín nemoci vedoucí v některých případech až k smrti. Školní děti se musí učit doma a nikdo z rodičů netuší, jak dlouho to potrvá. Většina obchodů je zavřená a nikdo z nás nesmí vycházet na ulici bez vážného důvodu a roušky na obličeji. Ještě že se mezi námi našli lidé, kteří je dokázali rychle ušít a nabídnout ostatním!

Kvůli ochraně zdraví se nesmíme sejít na veřejnosti ani v soukromí, abychom slavili tvá svatá tajemství – zdroj naší radosti a životní síly. Bohoslužba mimo vlastní rodinu se stala ze dne na den běžnému člověku nedostupnou. Svaté přijímání je omezeno na neděli. Nastalo veliké ticho. Jeden zbožný bratr z Rokytnice se s pláčem ptal: „Otče, jak dlouho to potrvá?“ Odpověděl jsem: „Jak bude Pán Bůh chtít.“ Jiní se ptají: „Otče, jak budeme slavit Velikonoce?“ Odpovídám: „Nemám zdání, ale něco mi říká, že už jsme je slavit začali.“

Dnešní večer modlitby nás, Pane, ujišťuje o tom, že nás vedeš a chceš, abychom ti plně důvěřovali. Odpusť nám naše brblání a přílišné obavy. Nauč nás vážit si kříže, který nám z lásky sesílá tvá prozřetelnost. V záři velikonoční svíce promlouváš k sluchu našeho srdce. Jakoby z hořícího keře rozléváš odvahu a pokoj, který svět bez víry nikdy nepozná. Děkujeme ti, Ježíši, že s námi zůstáváš teď a tady. Vracíme se do domácí karantény s radostí emauzských učedníků: „Ježíš žije … Jde před námi! Což nám nehořelo srdce, když k nám … mluvil a odhaloval smysl Písma?“

Tobě buď, Pane, sláva, čest a dobrořečení! Tvůj je náš život i životy našich blízkých. Ty se o nás postaráš. Amen.

Zakončení poutní sezony

Modlitební procesí z Nenakonic ponese v sobotu 31.8. na mši svatou do nedalekého poutního kostela kopii milostného obrazu Panny Marie Dubské.

Důvodem této novodobé tradice je skutečnost, že právě z kapitulního sídla v Nenakonicích uctívaný obraz Matky Boží historicky pochází. Díky atmosféře ztišení v menším společenství nabízí předvečer slavnosti ideální příležitost k duchovnějšímu prožití hlavní dubské pouti. Trasa procesí měří sotva dva kilometry a vychází s muzikou v 18 hodin od místa, kde obraz Panny Marie původně visel (dnes socha anděla).

Připojit se k nám můžete kdekoli po cestě, nebo i na mši svaté v kostele od 19 hodin.

Srdečně zve
účastník pouti

otec Tomáš

Tančíme s vámi v rytmu evangelia

Bratři a sestry, v letošním roce se v několika farnostech našeho děkanátu završila příprava na biřmování. Mezi kandidáty této svátosti byli věřící různého věku, kteří se spolu scházeli na farách, aby pod vedením kněží a katechetů pracovali na systematickém prohloubení svých náboženských znalostí z oblasti vyznání víry, Písma svatého, liturgie a morálních hodnot, které církev brání. Občas přitom bylo slyšet smutný povzdech jiných farníků, kteří byli biřmováni jako velmi mladí a před mnoha lety: „My jsme žádnou podobnou přípravu nezažili“. Ano, doba se mění a podmínky svobodného života církve dnes umožňují, abychom ve farnostech více „zajížděli na hlubinu“. Bohu díky!

Z tohoto pohledu je třeba jednoznačně přivítat rozhodnutí otce arcibiskupa, který vyslyšel prosbu vašich kněží a umožnil nám v Přerově po mnoha letech otevřít tzv. kurz pastoračních pomocníků. Už jste o něm jistě slyšeli, ale možná jste zatím nepochopili, jaká je to šance právě pro vás. Tento kurz je určený věřícím laikům bez ohledu na jejich věk a zaměstnání, nebo úkoly a služby, které zastávají ve farnosti. Nejde o školní vzdělávání, takže vás na konci nečekají žádné zkoušky ani známkování. Absolvování kurzu obohatí všechny, kdo se do něj přihlásí, a to jak věřící, kteří žádnou systematickou katechezí v dospělém věku neprošli, tak také ty z vás, kdo na své duchovní formaci intenzivně pracujete, a máte proto za sebou účast na různých duchovních obnovách a konferencích, rádi posloucháte Noční univerzitu na TV Noe, navštěvujete Večery spirituality na teologické fakultě apod. Každý účastník si v bohatém programu našeho kurzu může najít to své.

V neposlední řadě bude tento kurz přínosem také pro nás kněze, kteří se budeme po celý školní rok 2018/19 snažit o pečlivou přípravu srozumitelných přednášek s cílem zpřístupnit vám poznatky užitečné pro praktickou evangelizaci a pro aktivní účast na životě ve farnosti. Je známo, že nejlepším způsobem, jak si osvojit nějakou problematiku, je vyučování ve snaze vysvětlit danou věc někomu jinému. Z doby naší formace v semináři víme, že studovat teologii, objevovat krásu Božích tajemství a těšit se z pochopení nových souvislostí ze života církve je vždycky zdrojem mimořádné radosti. Proto se na sobotní kurzy na Sonusu také těšíme. Je to podobné jako s tancem. Kdo si v mládí osvojil základní kroky společenského tance a poznal radost z ladného pohybu páru na parketě, ten nebude příliš váhat, když se mu naskytne vhodná příležitost k účasti na pokračovacích tanečních pod vedením zkušeného mistra. A právě to vám od září nabízí náš děkanát ve světě královny všech vědeckých disciplín. Nevěříte? Tak přijďte a uvidíte!

S přáním pokoje

P. Tomáš Klíč, Rokytnice

PS. Přehled termínů, tematických okruhů i jejich přednášejících je k nahlédnutí zde. Přihlášky žádejte během prázdnin od svých farářů.

Zdroj: děkanátní časopis Slovo pro každého