Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Velkopáteční modlitba

Bože náš,

nebeský Otče všech lidí, na zemi je dnes mimořádné ticho, které v pravidelných intervalech přerušují děti nesoucí po dědině brkače. To proto, aby nikdo nepřehlédl, že je Velký pátek.

Myslíme na Ježíše a nepředstavitelné bolesti jeho cesty na Golgotu, které pro naši spásu o Velikonocích roku 30 jednou provždy podstoupil v Jeruzalémě. To proto, aby nikdo z lidí nepochyboval, že může s důvěrou vyslovit prosbu o pomoc nebo odpuštění.

Klaníme se Ukřižovanému Králi s probodeným Srdcem a trnovou korunou na hlavě, který svýma rukama objímá celý svět. Hlásíme se k Ukřižovanému Králi, který chce našima rukama přinášet pokoj na všechna místa a do všech prostředí, kde lidé trpí a kde se děti odnaučily smát. 

Otče náš, dej, ať my – křesťané, poctivě žijeme evangelium, na které stále čeká mnoho lidí jako na vytouženou radostnou zvěst, která je osvobodí. Dej, ať objevujeme milovanou tvář našeho Pána v každém člověku. Ať ho poznáváme ukřižovaného v úzkostech opuštěných a zapomenutých, ale i vzkříšeného v každém bratru a sestře, kteří se pouštějí do nového začátku.

Přijmi dnes naše naléhavé volání za nás, za církev i za svět, který tak těžko hledá cestu k víře. Kéž otevřenou branou Ježíšova Srdce všichni vejdeme do radosti, kterou nám nikdo nevezme! Amen.       

Ukřižovaný Ježíši, pamatuj na nás ve svém věčném Království

Působivá stavba tzv. Božího hrobu dotváří od této chvíle duchovní atmosféru farní zahrady v Rokytnici. Po celý rok bude kolemjdoucím připomínat, že Pán Ježíš „bránu smrti rozrazil a jako vítěz vystoupil z hrobu.“

Za významnou pomoc s realizací tohoto díla v letech 2023-24 děkujeme obci Rokytnice. Sousední farnosti Brodek u Přerova děkujeme za věnování kamene. Oficiální představení stavby Božího hrobu se uskuteční v červnu (9. 6.) při naší zahradní slavnosti s cimbálem. Na Velký pátek večer se s námi na místo můžete vypravit v rámci tradiční modlitby křížové cesty.