17. 03. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Sestry a bratři, s radostí nad tím, že Pán povolává v našem společenství k životu z víry také dospělé katechumeny vám oznamuji, že po tři následující neděle s nimi budeme  při mši svaté prožívat tzv. skrutinia. Na každý náš kostel to vyjde jednou. Skrutinium je speciální nedělní bohoslužba zaměřená na niternější poznání Krista Vykupitele, očištění mysli i srdce katechumenů, posilu v boji proti pokušení, pokrok ve zpytování svědomí a růst touhy po vnitřní očistě skrze lásku k Bohu a přijetí jeho milosti ve svátostech.
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana pro dobu postní, ve kterém povzbuzuje k horlivějšímu zapojení do církevního společenství, si můžete přečíst na farní mušli. Rád bych k tomu připojil poznámku, že církev není duchovní supermarket, kam si občas pro něco zajdu, ale vzácné společenství věřících lidí, o kterém by mělo platit, že nám ho druzí mohou závidět. Proto milujme se navzájem! Učme se sdílet s ostatními křesťany naše radosti i bolesti! Dělejme aktivně něco pro to, aby byla naše farnost pro svoje členy skutečným duchovním zázemím.
Dobrou inspiraci nám v tomto směru může nabídnout přednáška o činnosti Maltézské pomoci a roli dobrovolníků při zajišťování péče o nemocné. Na besedu do Rokytnice o 3. postní neděli přijal pozvání můj někdejší spolužák, pan Michal Umlauf. Kromě praktické služby ve středisku Maltézké pomoci se Michal věnuje sociálním tématům také při výuce na teologické fakultě v Olomouci. Spolu s ním promluví koordinátorka dobrovolníků z Přerova, paní Jitka Bílková. Začátek programu jako obvykle odpoledne v 16 hodin.   
O týden později – v neděli 31.3. – se naše postní cesta obohatí vzácnou duchovní návštěvou ze strany společenství biblických tanců Miriam. Někteří z vás prý zůstali na rozpacích, jak by se mohlo v kostele tančit. Nebojte se. Tento druh modlitby vyvěrající z židovkých tradic nás může Pánu Bohu jedině přiblížit. Silný příběh sv. Maří Magdaleny bude k vidění v brodeckém kostele za 14 dní.
Nadcházející slavnost sv. Josefa je jedním z deseti doporučených svátků v roce, které bychom měli slavit účastí na mši svaté, pokud nám to naše povinnosti dovolí. Zvláště muže z naší farnosti prosím, aby nepromarnili příležitost uctít svého patrona a velký vzor našeho společného povolání k otcovství.
Postní doba je časem pokání, k němuž patří také dobrovolný sebezápor a skutky lásky k bližnímu. Papírové pokladničky k postní almužně jsou vzadu pod kůrem stále k rozebrání v různém barevném provedení.
Pobožnosti křížové cesty se osobně účastním každou postní neděli. Minulý týden jsem na ní byl ve Vlkoši spolu s katechetkami děkanátu, ale dnes už začnu obcházet naše kostely.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova